Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 22 október 2018 22:11

We do with WeDo

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

We do with WeDo je názov oficiálne zaregistrovaného podujatia v rámci Európskeho týždňa programovania, ktoré sa uskutočnilo na našej škole v dňoch 17. 10. až 19.10. 2018. Vďaka aktivite rodičovského združenia pri ZŠ Dargovských hrdinov získala naša škola finančný grant od Nadácie Pontis.

Tento grant sme využili na nákup hlavnej materiálnej pomôcky, edukačných robotických súprav Lego WeDo 2.0. Vďaka nim sa nám úspešne podarilo implementovať do vyučovania pomerne efektívnu a vo svete uznávanú metódu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) označovanú aj ako vzdelávanie budúcnosti.

V súčasnosti sa STEM koncepcia ďalej rozširuje a označuje aj ako STEAM (A - arts, schopnosť tvoriť, formulovať a prezentovať) ako aj STREAM (R -riting, zvládnutie jazyka vedy) či STEAMIE (IE - include everyone, čiže inklúzia do vzdelávania). Pre naše školstvo, ako aj našu školu samotnú, predstavuje implementácia STEM zmenu v oblasti vzdelávania, jeho rozdeľovania, či medzipredmetového spájania.

Počas prvého dňa projektu sa žiaci 6. B triedy oboznámili s novými stavebnicami a ich progamovacím prostredím. Predchádzajúce skúsenosti a vedomosti z oblasti programovania robotických súprav im umožnili rýchlu adapatáciu a orientáciu v programovacom prostredí. Programovacie prostredie WeDo je opät charakteristické blokovým programovaním a názornosťou jednotlivých príkazov.

01020304

Prvé hodiny robotiky boli zamerané na tzv. “getting started projects”. Žiaci v úlohe inžinierov a vedcov chceli objaviť nové miesta, ktoré sú však pre ľudí nedostupné. Projekt mal aj ekologický podtón. Nedostupné miesto bolo zároveň jediným miestom, ktoré mohlo zachrániť ľudstvo a planétu Zem, pretože práve tam sa nachádzala posledná vzorka rastlinného života na planéte. Úlohou žiakov v prvom projekte bolo zostrojiť robota - rovera, ktorý by sa na dané miesto dostal.

050607

Prostredie aplikácie, v ktorej žiaci programovali robotov a pracovali, ponúka žiakom dostatočný priestor na vyjadrenie ich myšlienok napr. vo forme poznámok priamo v aplikácii, alebo zaznamenávania priebehu projektu prostredníctvom foto a video editora, ktoré sú taktiež súčasťou aplikácie. Získaný materiál priamo z aplikácie následne zdieľajú vyučujúcemu a preto považujeme toto prostredie za interaktívne a poskytujúce okamžitú spätnú väzbu.

0809

Ďalšou problémovou úlohou žiakov bola detekcia uvedenej rastliny, jej zameranie a nájdenie. V tejto časti projektu sa žiaci naučili používať sensor vzdialenosti “distance sensor”.  Nevyhnutnosťou využívania robotov pre prieskum nových a neobjavených alebo nedostupných miest je posielanie správ, ktoré poskytujú programátorom a vedcom informácie o dosiahnutí a splnení misie. Aj náš robot “Milo Science Rover” sa spolu so žiakmi naučil posielať správy a to prostredníctvom senzora náklonu “tilt sensor”. 

Zavŕšením riešenia tohto projektu bola vzájomná spolupráca (collaboration) dvoch roverov, kedže vzorka rastliny potrebnej pre našu planétu bola príliš ťažká pre jedného robota. A preto žiaci navrhli kolaboratívneho robota zloženého z dvoch roverov, ktorých ovládali cez jeden iPad a vzorku rastliny úspešne dopravili na planétu Zem.

101112

Počas druhého dňa nášho podujatia sme sa venovali opäť ekologickému projektu, avšak na vyššej - “intermediate” úrovni. Hlavnou témou bola recyklácia, nakoľko recyklácia odpadu je najväčšou výzvou 21. storočia, ktorá dáva materiálom druhú šancu a ľudia by sa mali naučiť odpad, ktorý produkujú, denne recyklovať a tak znižiť záťaž na životné prostredie. Po zodpovedaní zadaných problémových otázok a zaznamení ich odpovedí v programovacom prostredí WeDo, ktoré ponúka tzv. “documentation tool”, sa žiaci pustili do konštrukcie nákladného auta schopného recyklovať materiál podľa tvaru a veľkosti.V tomto projekte sme koncepciu hodín STEM rozšírili na STEAM a do riešenia včlenili návrh a dizajnovanie podložky pre robotické auto.

131415

V záverečnom dni nášho európskeho týždňa programovania žiaci 6. B triedy využili všetky nadobudnté vedomosti a sprostredkovali ich svojim ročníkovým ale aj mladším spolužiakom. Ocitli sa tak v úlohe učiteľov - lektorov, tútorov a okrem získaných vedomostí šírili aj tímového ducha a to prostredníctvom predstavenia manažmentu skupiny, rozdelenia úloh v skupine a spoločnej zodpovednosti za výsledok riešenia projektu. Túto tzv. Peer2Peer metódu (rovesnícke vyučovanie) úspešne využívame najmä na projektových hodinách a predstavuje významný spôsob ako u žiakov budovať a rozvíjať komunikačné a prezentačné schopnosti. O to viac, ak si tieto dôležité schopnosti pre svoje budúce povolanie rozvíjajú v angličtine, ako tomu bolo v tomto prípade, keďže celý projekt a hodiny boli realizované v anglickom jazyku prostredníctvom metódy CLIL.

To, že STEM a programovanie majú svoje miesto vo vyučovaní, nám odpovedali samotní účastníci podujatia, ktorých vyjadrenia o podujatí vám prinášame:

What did participants say about your event? (quotes):

“It is good for us, because we are learning new things and teaching younger kids to code.”
(Je to dobré pre nás, lebo sa učíme nové veci a učíme mladších programovať).

“I think it’s very funny and we can learn a lot of new things. For example I learn how to work in teams.”
(Myslím si, že je to veľmi zábavné a možeme sa naučiť veľa nových vecí. Napríklad ja sa učím ako pracovať v tíme).

“I think this project is funny and modern. Because it isn't like classic project, when you must to draw some pictures, like healthy food etc. And the theme of this project is very smart and amazing. I love programming and robots.”
(Ja si myslím, že tento projekt je zábavný a moderný. Pretože nie je to klasický projekt, keď musíme kresliť obrázky ako napr. zdravé jedlo. A téma projektu je veľmi zaujímavá. Milujem programovanie a robotov).

“I like this event, because it isn’t only programming but it is also about work in group.”
(Páči sa mi toto podujatie, pretože nie je len o programovaní ale aj o práci v skupine).

“For me it is awesome, because I like programming and we learn new things with it.”
(Pre mňa je to super, pretože mám rada programovanie a môžeme sa naučiť pri tom nové veci).

“It is very good because, we have got new things with this programme.”
(Je to veľmi dobré, pretože získavame programovaním nové veci).

“It is really good, because we learn how to program robots and it was fun.”
(Je to skutočne dobré, pretože sa učíme ako programovať robotov a bolo to zábavné).

“I think, it is good thing to the life. I like programming and I am happy that I could to learn it.”
(Myslím si, že je to dobré pre život. Mám rád programovanie a som štastný, že som sa to mohol naučiť).

“It is so good to do with robot, because it is technology.”
(Je to dobré robiť s robotmi, pretože to je technológia).

Za pomoc pri realizácii tohto projektu sa chceme poďakovať žiakom triedy 6. B za ich úžasný prístup k realizácii podujatia a ochotu posúvať sa ďalej a vyskúšať si prácu učiteľa. Poďakovanie patrí aj rodičovskému združeniu našej školy za podporu a pomoc pri podaní grantovej žiadosti ako aj Humenskej televízii za mediálnu podporu.

Prečítané 378 krát