Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 14 september 2021 07:15

Projekt "Digitálny laboratórny systém ako nástroj rozvoja prírodovednej gramotnosti" pokračuje v prolongovanom roku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Bádateľsky orientované vyučovanie sa pomaly udomácňuje vo výučbe prírodovedných predmetov na našej škole aj vďaka schválenému dopytovo - orientovanému projektu realizovanému v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ - PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.

Počas dvoch projektových rokov sa nám podarilo vybaviť odbornú učebňu modernými digitálnymi pomôckami - digitálnym laboratórnym systémom a digitálnymi mikroskopmi. Uvedené pomôcky boli pravidelne využívané počas tzv. "extra hodín", ktorých súčasťou boli po znovuotvorení škôl na jar školského roku 2020/2021 aj otvorené hodiny pre ďalších žiakov našej školy, aby sme tak začlenili do implementácie projektu čo najväčší počet žiakov a umožnili im postupný rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov zvýšením ich kompetencií a zručností a zároveň podporili vytvorenie priestoru pre kvalitné vzdelávanie pre všetkých bez rozdielu.

Dôsledkom nepriaznivej situácie a postupného zatvárania škôl sme boli nútení požiadať o prolongáciu projektu a v tomto školskom roku sa zameriame na podporu profesijného rozvoja našich pedagógov, vyučujúcich predovšetkým prírodovedné predmety, prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity č. 2 - "Podpora rozvoja kľúčových kompetencií učiteľov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania". Veríme, že absolvovanie dvoch školení zameraných na metodiku tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom a na prácu so systémom zberu a spracovania dát pomocou počítača skvalitní vyučovanie a vytvorí priestor pre vhodné uplatňovanie inovatívnych metód vyučovania na našej škole a aktívne nasadenie digitálneho laboratórneho systému nielen do vyučovania biológie ale aj chémie, či fyziky.

Prečítané 111 krát