Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 25 september 2019 18:39

Digitálny laboratórny systém ako nástroj rozvoja prírodovednej gramotnosti

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V minulom školskom roku reagovala naša škola na výzvu OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Po splnení všetkých legislatívnych podmienok poskytnutia príspevku sme získali dotáciu na rozvoj prírodovednej gramotnosti na našej škole.

Realizáciou projektu “Digitálny laboratórny systém ako nástroj rozvoja prírodovednej gramotnosti” rozšírime a dovybavíme našu odbornú učebňu biológie o excelentne vybavený digitálny laboratórny systém, ktorý spĺňa súčasné požiadavky vzdelávania prírodovedných predmetov najmodernejšími metódami. Digitálne biologické laboratórium pomôže našim žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie vzdelávania v oblasti prírodných vied zaujímavými a pútavými formami vzdelávania tak, aby sa žiaci postupne pripravovali na ďalšie štúdium, resp. boli pripravení pre požiadavky súčasného trhu práce.

Zmeny vzdelávacieho obsahu začlenením inovatívnych metód, počítačom podporovaného získavania poznatkov a informácií, ako aj bádateľsky orientovaného vyučovania poskytne žiakom možnosť pre rozvoj ich prírodovednej gramotnosti z hľadiska troch oblastí: znalosť kľúčových vedeckých pojmov, ovládanie typických prírodovedných pracovných postupov (logické uvažovanie, argumentácia a pod.) ako aj rozvoj spôsobilosti tieto vedomosti a zručnosti vedieť ďalej využívať v bežných životných situáciách.

Realizáciou projektu škola získa špičkové laboratórne zariadenia, ktoré sú súčasťou prírodovedných laboratórii svetových univerzít a tvoria súčasný štandard nielen v prírodovednom vzdelávaní, ale sú súčasťou vedeckých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú biologickým výskumom a prírodovednými experimentami.

Projekt nesleduje len materiálne skvalitnenie výučby prírodovedných predmetov na našej škole, ale aj prípravu pedagogických zamestnancov, ich vzdelávanie a zaškolenie na prácu v digitálnom laboratórnom systéme. Absolvovaním akreditovaných školení pedagogických zamestnancov budeme ako škola poskytujúca úplné základné vzdelanie schopní reflektovať princípy vzdelávacieho procesu s cieľom uľahčiť inováciu a implementáciu prírodných vied na základných školách.

oplz loga horizont

Prečítané 80 krát
Viac z tejto kategórie: Znevýhodnení nie sú v nevýhode »