Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 25 september 2019 13:22

Znevýhodnení nie sú v nevýhode

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

“Znevýhodnení nie sú v nevýhode” je názov projektu, ktorý budeme realizovať v priebehu troch nasledujúcich rokov v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 - V základnej škole úspešnejší II. Ide o dopytovo - orientovaný projekt zameraný na znevýhodnené skupiny v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s cieľom zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Našim cieľom pri predkladaní žiadosti bolo umožniť a podporiť vzdelávanie uplatňujúce princípy rovnosti príležitostí pre poskytnutie vzdelávania všetkým žiakom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Týmto projektom chce naša škola podporovať inkluzívne vzdelávanie na škole v zmysle definície UNESCO, aby vzdelávanie na škole bolo vzdelávanie, ktoré je založené na tom, že všetci žiaci majú právo na rovnakú kvalitu vzdelávania, ktoré napĺňa ich základné vzdelávacie potreby a je pre nich obohacujúce. Aktivitami projektu chceme vytvoriť pre všetkých žiakov bez rozdielu také podmienky na vzdelanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. Vďaka projektu sme v škole vytvorili tri pracovné miesta asistentov učiteľa, pracovné miesto pre špeciálneho pedagóga a jedno miesto školského psychológa.

V rámci projektu budeme realizovať dve hlavné aktivity:

Hlavná aktivita 1 - Rovnosť príležitostí vo výchovno - vzdelávacom procese.

Túto aktivitu budú realizovať traja novoprijatí asistenti učiteľa, ktorých činnosť bude zameraná na žiakov zo ŠVVP a SZP vo výchovno - vzdelávacom procese a činnosť bude prebiehať inkluzívne spolu s ostatnými žiakmi. Asistenti budú bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy a svoju činnosť budú okrem iného zameriavať aj na uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredenia na nové učebné prostredie a pomoc pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér a prekážok.

Hlavná aktivita 2 - Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

Táto aktivita bude zabezpečovaná prostredníctvom školského psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorých hlavnou náplňou práce budú odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v základnej škole. Nemenej dôležitou bude poskytnutie psychologickej starostlivosti žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Predpokladáme, že uvedené aktivity napomôžu pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP a vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zapezpečia rovnosť príležitostí vo vzdelávacom procese. Predpokladáme, že žiak pod vedením asistenta učiteľa dostane priestor pracovať individuálnym tempom a tak bude viac motivovaný, aktivizovaný a tým sa podporí rozvoj aj jeho sociálnych kompetencií a to, veríme, ocenia aj zákonní zástupcovia týchto žiakov a rovnako projekt napomôže aj k celkovej úspešnosti žiakov vo vzdelávaní a ich ďalšom uplatnení v štúdiach, resp. na trhu práce.

oplz loga horizont

Prečítané 101 krát