Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 19 december 2020 17:43

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Naša škola, poskytujúca vzdelávanie viac ako 600 žiakom od 1. po 9. ročník patrí medzi školy, ktoré sa snažia o implementáciu inovatívnych metód a foriem do vyučovania. Tieto metódy, súbežne s využívaním digitalizácie a IKT aj v neinformatických predmetoch, napomáhajú žiakom rozvíjať aj digitálne zručnosti, čo v súčasnosti predstavuje novú kompetenciu vyžadovanú nielen na trhu práce, ale aj v prostredí dištančného vzdelávania, ktoré v aktuálnom školskom roku dominuje nad klasickým prezenčným vyučovaním v škole.

Postupný rozvoj digitálnych kompetencií, ktorý je z časového hľadiska dlhodobejší a vyžaduje komplexný prístup k technológiám z pohľadu žiaka, ale aj učiteľa, sa stal naším benefitom práve v čase, kedy lavice a múry tried boli nahradené online vyučovacím prostredím a priamy kontakt učiteľa so žiakom nahradili virtuálne triedy na rôznych videokonferenčných platformách.

Dištančné vzdelávanie prinieslo do našich životov, životov žiakov aj pedagógov našej školy obrovskú zmenu, ale aj obrovskú výzvu.

Obrovskou zmenou bol predovšetkým rýchly prechod z prezenčnej do dištančnej formy vzdelávania, ktorý sa stal doslova “z večera do rána”.

Pre niektorých žiakov to bol prechod bez komplikácií a obtiažností, iným tento prechod spôsobil vrásky na tvári nielen pre nedostatočné, resp. žiadne internetové pripojenie z domu, absenciu vhodnej IKT, ale aj pre ich slabé digitálne zručnosti, ktorými disponovali.

Práve táto skutočnosť nás motivovala zapojiť sa opäť do grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 realizovaného pod záštitou Nadácie Orange. Tematické zameranie tohoročného programu vychádzalo zo súčasnej situácie a pretrvávajúceho dištančného vzdelávania žiakov a študentov. Cieľom predkladaných projektových žiadostí bola podpora digitálnej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov, podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore s dôrazom na prevenciu rizík digitálneho sveta a rozvoj systému vzdelávania ako bezpečného priestoru poskytujúceho deťom nielen vedomosti, ale aj príležitosti k účinnému rozvíjaniu ich analytického a kritického myslenia.

Podľa zverejnených informácií Nadácia Orange prijala v tomto školskom roku rekordný počet 258 projektových žiadostí a pre nás je veľkou cťou, že už po 6. krát je naša škola na zozname schválených 75 projektových žiadostí.

Naším projektovým cieľom je vytvorenie súboru materiálov pre žiakov a učiteľov, ktoré im v prípade nevyhnutnosti dištančného vzdelávania pomôžu rýchlejšie sa adaptovať na toto vzdelávanie. Projektovými výstupmi budú vytvorené podrobné manuály - návody na prácu vo vybraných online videokonferenčných platformách. Na projektových aktivitách budú pracovať žiaci 8. ročníka, ktorí nám už od začiatku dištančného vzdelávania (od marca 2020) nezištne pomáhajú.

Vďaka ich nezištnej pomoci už disponujeme prvými návodmi, ako zvládať dištančné vzdelávanie a online hodiny. Napriek povinnostiam a úlohám, ktorým čelia každý deň a ktoré sú oveľa zložitejšie ako počas prezenčného vyučovania v škole, svoj voľný čas venovali aj užitočnej činnosti a vytvorili pre svojich spolužiakov edukačný materiál - videonávody a prezentácie ako tieto problémy zvládnuť a ako ľahko a jednoducho ovládať a využívať všetky nástroje potrebné pre vzdelávanie sa z domu.

Sme veľmi radi, že sa ujali tejto nie ľahkej úlohy a túto výzvu zobrali aj ako možnosť ich vlastného rozvoja a zlepšovania svojich digitálnych zručnostíam a zároveň formou vrstovníckeho vzdelávania umožnili ostatným spolužiakom ľahší prechod na dištančné vzdelávanie.

Menovite ďakujeme chlapcom Miňo Macko, Jarko Hirjak, Luki Gavura, Lukáš Semko a Matúš Rak. Pre nás pedagógov je to spätná väzba a zároveň motivácia pre ďalšie napredovanie a prácu so žiakmi aj na projektových činnostiach, vďaka ktorým majú dnes naši žiaci veľa zručností a kompetencií rozvinutých na vysokej úrovni.

Veríme, že realizáciou uvedených projektových aktivít posunieme našu školu ešte bližšie k vízii modernej školy súčasnosti a naša škola bude napredovať a plniť svoju funkciu za akýchkoľvek podmienok vzdelávania. Videonávody, ktoré budeme pripravovať, budú aktívnou pomôckou nielen počas dištančného vzdelávania, ale aj počas prezenčného vzdelávania na našej škole.

Prečítané 143 krát
Viac z tejto kategórie: « Spike tím na hodinách STEAM