Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 12 apríl 2018 19:48

Biológia v projekte IT Akadémia

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

V minulom školskom roku sme sa ako jediná humenská škola dostali medzi 60-tku slovenských škôl, ktoré sa stali partnermi projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.V minulom školskom roku sme sa ako jediná humenská škola dostali medzi 60-tku slovenských škôl, ktoré sa stali partnermi projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Pre našu školu to znamená nielen určitú prestíž, nakoľko sa podieľame na testovaní a pilotnom využívaní IT-Science Lab pre základné školy, ale aj záväzok v podobe aktívneho testovania pripravených metodík na prírodovedných predmetoch.

Prvá testovaná metodika, ktorú sme začali overovať na hodinách biológie, bola zameraná na tému Ako sa mení les. Hlavným cieľom bol rozvoj povedomia žiakov o tom, že aj stromy predstavujú živé organizmy, ktoré rastú a práve ich pozorovaním počas roka môžu získať mnohé informácie o zmenách, ktoré nie sú voľným okom pozorovateľné. 

Po úvodnej demonštrácii a riadenej diskusii sme sa so žiakmi a potrebným materiálnym vybavením (meracie pásmo, plastelína, iPady, atď.) presunuli do školského átria, kde žiaci riešili zadanú problémovú úlohu bádateľsky orientovanou metódou. Podstata metódy spočíva v tom, že žiaci získavajú vedomosti, skúsenosti a informácie vlastnou aktivitou, pomocou ktorej si majú potvrdiť, poopraviť alebo zmeniť svoje predstavy o danom jave. Kedže ide o projekt zameraný na implementáciu IT do vyučovania, naše iPady mali multifunkčné využitie. Slúžili žiakom ako poznámkový blok na zapisovanie zistených údajov do pripravených pracovných listov, na získanie fotografického materiálu potrebného pre ďalšie úlohy, na zistenie GPS súradníc, nadmorskej výšky, ako aj na identifikáciu rastlinných druhov, ktoré sa nachádzajú v školskom átriu, alebo napr. ako obyčajná kalkulačka na výpočet výšky stromu.

Jedným z kvantitatívnych výstupov realizovanej metodiky budú vytvorené interaktívne pexesá, v ktorých žiaci použijú zozbieraný fotomateriál a postery, ktoré budú zamerané na liečivé účinky stromov.

Projekt IT Akadémia sa na našej škole rozbieha a podobných netradičných hodín na tradičných vyučovacích predmetoch (nielen na biológii) bude pribúdať. Veríme, že pre žiakov budú hodiny zaujímavé a pre náš učiteľov inšpirujúce, ako zlepšiť a skvalitniť vyučovanie na našej škole.

oplz loga horizont

Prečítané 443 krát