Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 25 jún 2020 16:27

IT akadémia na našej škole aj počas dištančného vzdelávania

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tretí rok projektu IT akadémia, v rámci ktorého pôsobíme ako partnerská škola, končí. Aj v tomto školskom roku sme overili a zaviedli do bežnej praxe našich "prírodovedných" hodín biológie, chémie, matematiky, informatiky či geografie nové metódy vyučovania, ktorých cieľom bola nielen premena našej školy na modernú školu súčasnej doby, ale predovšetkým zmena postoja žiakov k vzdelávaciemu obsahu a ich aktivizácia počas celého procesu vyučovania.

 

O priebehu overovania a realizácie metodík počas prvého polroka sme vás pravidelne informovali na našej webovej stránke.

Súčasťou našich projektových aktivít bola aj krúžková činnosť zameraná na robotiku a programovanie. Žiaci pracovali v štyroch robotických krúžkoch a podľa stupňa ich zručností riešili robotické výzvy na rôznej úrovni náročnosti. Krúžková činnosť bola pozastavená v marci, avšak výmena školského vyučovacieho prostredia za domáce nezastavila úplne naše projektové aktivity a naša škola pokračovala v realizácii vybraných metodík aj počas dištančného "homeoffice" vzdelávania. V týždňových intervaloch sme sa so žiakmi šiesteho, siedmeho, či ôsmeho ročníka stretávali v našich virtuálnych učebniach biológie, chémie či informatiky v prostredí profesionálneho korporátneho softvérového riešenia na videokonferencie - Webexu a doslova napĺňali jeden z hlavných cieľov IT akadémie, ktorým je implementácia digitálnych technológií do predmetov prírodovedného zamerania.

Prostredníctvom metodík IT Akadémie naši žiaci na hodinách informatiky spoznávali možnosti komunikácie medzi ľuďmi pomocou kódovania, využívali QR kódy v bežnom živote, zistili, aké sú možnosti šifrovania informácií, ktoré sa využívali a využívajú najmä v špeciálnych odboroch ako armáda, či doprava. Svoje hlavy si potrápili odšifrovaním informácie pomocou Fleissnerovej otočnej mriežky, Caesarovej šifry či Vigenerovej šifry, ktorá im už dala trochu zabrať, nakoľko používa 26 rôznych abecied posunutých o 1 miesto. Overením skupiny metodík zameraných na kódovanie a šifrovanie sa naši žiaci naučili, že kódovanie je spôsob zjednodušeného šírenia informácií a ich uchovávania pomocou vopred dohodnutých znakov a pravidiel, ale aj to, že tento spôsob komunikácie sa používa už od čias Júliusa Caesara, významného rímskeho vojvodcu a politika, ktorý žil počas Neskorej rímskej republiky, čiže pred vyše 2000 rokmi.

Geolokácia a GPS súradnice predstavovali druhú sériu metodík overovaných počas dištančného vzdelávania a dúfame, že naši žiaci sa vo svete nestratia a pomocou využitia súradníc budú vedieť lokalizovať miesto, na ktorom sa nachádzajú.

Životné prostredie, ľudské telo, genetika, či poľné plodiny a ich význam v živote človeka dominovali počas našich bio hodín. Zničené životné prostredie a globálne ekologické problémy sú v súčasnosti prioritou, na ktorú sa upriamuje pozornosť odbornej a laickej verejnosti. Preto máme veľa informácií o vplyve negatívnych faktorov na životné prostredie a už aj mladá generácia si prostredníctvom osvety šírenej v školách a v médiach začína uvedomovať zhoršovanie životného prostredia. Prostredníctvom simulácie pristátia vodného vtáctva na ropnej škvrne v mori sme si priblížili dôsledky prírodných, ale predovšetkým dopravných katastrof na živočíchy a potrebu chrániť životné prostredie a prebrať za jeho stav zodpovednosť.

V ekologickej téme sme pokračovali aj realizáciou ďalšej bio metodiky, ktorej cieľom bol rozvoj povedomia žiakov o skutočnosti, že človek bez ohľadu na vek, zanecháva na životnom prostredí svoju stopu spôsobom života a životného štýlu, ktorým žije.

Realizáciou metodík sme ozvláštnili a spestrili hodiny biológie v 7. ročníku zamerané na biológiu človeka a problematiku vzájomného fungovania jednotlivých sústav ľudského tela. Zamerali sme sa predovšetkých na nervovú sústavu, vyššiu nervovú činnosť a druhú signálnu sústavu. Pomocou mobilných aplikácií žiaci zisťovali svoj reakčný čas, testovali svoju pamäť a naučili sa niekoľko techník nielen na zlepšenie pamäte prostredníctvom cieleného tréningu. Zároveň mali možnosť si uvedomiť, že oddych je dôležitou súčasťou života a je nevyhnutný pre podávanie dobrých výkonov.
Pomocou diagnózy na toalete sme chceli poukázať na skutočnosť, že moč ako odpadový produkt nášho tela môže odzrkadľovať zdravotný stav človeka a môže byť jeho cenným indikátorom.
Prostredníctvom "binomického" oka sme sa pozreli na naše zmysly. Žiaci si väčšinou ich význam v bežnom živote neuvedomovali. Zaujímavým zistením bolo, že najdôležitejším zmyslom je pre nich zrak a nevedia si predstaviť, ako by fungovali a žili po jeho strate.

IT akadémia a pripravené metodiky nás sprevádzali aj hodinami genetiky, kde sme zisťovali skutočnosť, prečo je Katka po matke, a ako je to s darovaním krvi z genetického hľadiska.

Ani hodiny chémie neostali v úzadí. Medzipredmetové prepojenie biológie a chémie nám napomohlo pochopiť možnosť výroby plastu z mlieka, či nevyhnutnosť separácie a recyklácie odpadu. Pomocou výluhu z červenej kapusty sme upevnili poznatky a vedomosti z oblasti pH roztokov a ich rozdelenia na kyslé, neutrálne a zásadité.
Overovanie metódik z predmetu chémia sme zavŕšili aktuálnou témou práve počas "mimoriadnej situácie" a pozreli sme sa na pracie účinky mydla, ktorý je každodennou súčasťou našej osobnej hygieny.

Vďaka projektu IT akadémia mali naši učitelia možnosť ďalšieho vzdelávania a rozširovania svojej profesionálnej orientácie prostredníctvom webinárov a popularizačných prednášok, či workshopov, kde sme sa pravidelne stretávali s našimi partnermi z UPJŠ a rozširovali svoje poznatky a skúsenosti v oblasti biológie, chémie, či informatiky.

 

oplz loga horizont

Prečítané 563 krát