Naše stránky používajú súbory cookies.

piatok, 22 február 2019 00:00

Informácie pre rodičov k zápisu do prvého ročníka

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Čo by ste o zápise Vášho dieťaťa do 1. ročníka mali vedieť... Blíži sa opäť čas zápisu nových žiakov do prvého ročníka a tak pre rodičov budúcich prváčikov prinášame informácie o všetkom, čo sa týka zápisu ich detičiek do školy.

Zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 sa na našej škole bude konať 4. apríla 2019 (štvrtok) od 15:00.

zapis 2018

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene školského zákona č. 188/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách: 

 Riaditeľ základnej školy zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti zápisu obvyklým spôsobom, najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom.

•    Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonného zástupcu dieťaťa.

•    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to iba na jednu školu.

•    Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku. Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,94 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správy orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

•    Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje

a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b)    meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

c)    alebo doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa vyžaduje.

•    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu. 

•    Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať deti zo svojho školského obvodu.

•    Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

•    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

•    Do prvého ročníka môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. Ak zákonný zástupca o to požiada, je povinný k žiadosti priložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

•    Do triedy základnej školy možno začleniť aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. O prijatí rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

•    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade alebo zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa má právo rozhodnúť, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

•    Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

•    Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov.
Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
Deti, ktoré daného roku roku dovŕšia 6 rokov, musia prísť na zápis do niektorej zo základných škôl, a to dokonca aj vtedy, keď už sú rodičia pevne rozhodnutí, že nástup do školy odložia.
Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený alebo majú iné problémy. V tom prípade môžu rodičia požiadať o odloženie školskej dochádzky. A naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.  Vždy je pri tom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.

Možnosť predčasného nástupu do školy    /   Preradenie späť do škôlky
Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vysoké, a preto by do prvých ročníkov mali ísť tie deti, ktoré požiadavky školy budú zvládať bez väčších ťažkostí. Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách strednej Európy, je pri posudzovaní školskej zrelosti rozhodujúcim kritériom vek. Ak dieťa k 31. augustu daného roka dovŕši 6 rokov, malo by od septembra začať povinnú školskú dochádzku.

Možnosť predčasného nástupu do školy
Úroveň vývoja každého dieťa je individuálnou záležitosťou. Môže sa pokojne stať, že potrebnú zrelosť dosiahne dieťa ešte pred dovŕšením 6 roku. A potom by bolo naozaj škoda nechať dieťa "hlivieť" v škôlke.
Možnosť predčasného nástupu do základnej školy je určená "deťom s predčasne rozvinutými školskými povinnosťami" , ale iba na odporúčanie pedagogicko - psychologickej poradne.

 
Preradenie späť do škôlky
Ak sa v priebehu školskej dochádzky (najneskôr však do skončenia prvého polroka na ZŠ) zistí, že dieťa na školu nestačí, môže riaditeľ rozhodnúť o preradení takéhoto žiaka späť do materskej škôlky.

Odklad školskej dochádzky.

Dôvody na odklad školskej dochádzky.
Rodič môže mať pocit, že dieťa ešte nedosahuje potrebnú zrelosť v niektorej zo štyroch hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej. V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi.

Žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa, logopéda či riaditeľky materskej škôlky. (Veľmi dôrazne sa však odporúča si tieto stanoviská zaobstarať)

Rodič môže požiadať o odklad dokonca aj vtedy, ak psychológovia rozhodnú, že dieťa je rozumovo a emocionálne spôsobilé začať školskú dochádzku - môže to byť napríklad z vážnych rodinných dôvodov. Riaditeľ školy rieši takúto žiadosť spolu s pedagogickou radou školy. Má však právo udané dôvody neakceptovať a žiadosť zamietnuť - v takomto prípade musí dieťa nastúpiť začiatkom septembra do školy. Môže sa stať, že ani po ročnom odklade nie je dieťa na školu dostatočne zrelé. V takomto prípade by mal rodič s dieťaťom navštíviť pedagogicko-psychologickú poradňu, aby mohla byť určená preň vyhovujúca forma vzdelávania (špeciálna škola, nultý ročník).

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

...a čo by mal budúci prváčik vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 
T. Beňová "Chystajte ma do školy" (IRIS 1997):

 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymanovať členov rodiny, poznať ich prácu;
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prás dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi;
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
 • poznať znaky ročných období;
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vokajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všeto "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

Ďalšie informácie o zápise Vášho dieťaťa do školy nájdete na týchto odkazoch:

http://www.skolskyportal.sk/clanky/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly

 

Prečítané 20266 krát
Viac z tejto kategórie: Zápis do prvého ročníka »