Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 11 marec 2021 12:34

Prihláška do prvého ročníka 2021 - ONLINE

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Zapísať Vášho školáka do našej ZŠ môžete prostredníctvom elektronického zápisného lístka tu. V prípade akýchkoľvek ťažkostí, problémov, otázok, neváhajte nás kontaktovať na číslach 0907 463 956, alebo 0910 897 798.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 7. apríla 2021 do 21. apríla 2021. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Naša škola ponúka možnosť navštevovať:

triedy so všeobecným zameraním

triedy so všeobecno-intelektovým nadaním

triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka

pravidelné zapájanie žiakov do súťaží a olympiád, v ktorých dosahujú každoročne veľmi dobré výsledky

každoročnú prípravu žiakov na T5 a T9, v ktorých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspešnosť

záujmové útvary podľa záujmu žiakov

ranné schádzanie od 7.10 hod. podľa záujmu rodičov

rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16:30 hod.

zdravé stravovanie, pitný režim, mliečny program v rámci projektu Zdravá škola

spoluprácu so spoločnosťou Apple a používanie tabletov vo vyučovaní

účasť detí v škole v prírode

hodiny telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvični s novou palubovkou a tiež plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, výcvik korčuľovania na zimnom štadióne a základy tenisu

využívanie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania

spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom

zapojenie školy do projektov: Zdravá škola, Erasmus+, Etwinning – medzinárodná spolupráca, Enviroprojekt, Detský čin roka, Európa v škole, Nadácia Orange a inéV prípade, že máte s vyplnením elektronického zápisného lístka problémy, kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach (0907 463 956 alebo 0910 897 798).

Obsahuje dôležité informácie, venujte mu, prosím, dostatočnú pozornosť. Ďakujeme.

Informácie pre rodičov k zápisu do 1. ročníka

Na budúcich prváčikov sa už teraz tešíme a radi ich privítame v našej škole.

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka (zápisný lístok) vo formáte pdf

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka (zápisný lístok) vo formáte doc

Prečítané 561 krát