utorok, 17 november 2015 17:22

Nadané dieťa v rodine a škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

Čo máme robiť, ak máme doma nadané dieťa?

Pri nadaných deťoch je veľmi  dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú.
Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa.
Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.
Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí podporovať ho. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.
Rodič by mal zohľadniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia.
Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.
Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.
Rodič by mal citlivo komunikovať so svojim dieťaťom, aby mu zabezpečil pocit istoty a bezpečia.

 zdroj: centrálny informačný portál rezortu školstva          Intelektové nadanie
Medzi typické charakteristiky intelektovo nadaných detí patria: 

- vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach
- skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)
- objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať)
- dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia
- vysoká intelektuálna zvedavosť
- aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového
- široké spektrum záujmov
- záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.)
- schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu
- kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)
- široká slovná zásoba a dobrá argumentácia
- potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám

- nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie..

Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí spĺňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík.
Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.

 

zdroj : http://www.nadanedieta.sk/ine.html

Odborná spôsobilosť pedagógov

Odborné  špecializačné vzdelávanie pedagogických pracovníkov realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pod odborným vedením psychológa, pedagóga a metodika Vladimíra Dočkala „ Edukácia intelektovo nadaných detí“  ukončili pedagógovia I. stupeň: Mgr. A. Alexovičová, Mgr. I. Čepová, Mgr. V. Capová, Ing.Mgr.D. Luksajová, PaedDr. I. Závodská  a II. stupeň : Mgr. N. Doničová-Moevaiová, Mgr. J. Tereková –Petíková, Mgr. J. Horvatová, Mgr. Z. Balogová, Mgr. M. Venglár.

Starostlivosť o nadané deti v rámci neformálneho (mimoškolského) vzdelávania

Existuje viacero organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozširovanie obzorov talentovaných detí v ich voľnom čase a rozvojom v rámci ich možností. Tieto výnimočné deti potrebujú viacej rozličných aktivít, aby sa vo voľnom čase nenudili a jednotvárna činnosť ich neprestala baviť.
Často sa na školách  s triedami pre intelektovo nadané deti ponúkajú aj poobedňajšie aktivity, ktoré sú už čisto záujmové a deti si majú možnosť sami zvoliť záujmový útvar, ktorému sa budú venovať. Sú rôzne zamerané - Jazyky, Šport, Počítače, Prírodovedné a pod. Na Slovensku jestvujú aj  portály zamerané  na edukáciu nadaných detí (Cenada, IQkids, Rozumieme nadaným ...), ale aj organizácie prostredníctvom ktorých sa organizuje množstvo aktivít pre nadané a talentované deti (Logická olympiáda, Klub nadaných detí, Fotografia očami detí, Logické sústredenie intelektovo nadaných detí IQáčik ...).

Aj na našej škole máme zriadené triedy pre intelektovo i špecificky nadané deti. Deti z týchto tried majú možnosť  v rámci mimoškolskej činnosti rozvíjať svoje záujmy v rôznych záujmových útvaroch . Na I. stupni sú to tieto ZÚ : Športové hry, Tanečný, Výtvarný Matematický, Šachový, Bystré hlávky, Klub nadaných detí – IQáčik, Hravá angličtina.

Zaujímavé témy

Intelektovo nadaný žiak/doma, v triede a vyhláška/, Zdroj: Centrálny informačný portál rezortu školstva

Okienko do histórie štúdia nadania, Zdroj: Vladimír Dočkal, talentovani.cz

Účinná podpora nadaných detí môže byť skutočnosťou, Zdroj: Národní institut dětí a mládeže, talentovani.cz

Človek má 8 druhov inteligencie ,Zdroj: National Geographic

Ako spoznáme intelektovo nadané dieťa, Zdroj: Centrum nadania, n.o., Sme blog

   NOMI- screeningová metóda, Zdroj : nadanedite.eu

    Prečo sa má učiteľ venovať nadaným deťom, Zdroj: nadanedite.eu

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, Zdroj: iqkids.sk

 

Prečítané 1693 krát