Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 13 september 2022 06:20

Ponuka záujmových útvarov na našej škole

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vážení rodičia, v týchto dňoch žiaci dostali vzdelávacie poukazy na školský rok 2022/2023. 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

ČO BY MAL VEDIEŤ ŽIAK A RODIČ ŽIAKA O VZDELÁVACÍCH POUKAZOCH

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole, zaujímavými aktivitami v školskom klube detí, prípadne v centre voľného času alebo v inom školskom zariadení bude pre žiakov základných a stredných škôl – pre vaše dcéry a synov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

KTO MÁ NÁROK NA VZDELÁVACÍ POUKAZ A AKO HO MÔŽE POUŽIŤ

Škola 09.09. 2022 vydá každému žiakovi školy vzdelávací poukaz. Prevzatie potvrdí svojim podpisom jeho zákonný zástupca. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. si môže uplatniť nárok na osobitný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie, ktorý poukáže prostredníctvom vzdelávacieho poukazu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz a môže ho poukázať iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Poukaz je neprenosný, to znamená, že ho môže uplatniť iba žiak, na ktorého bol vystavený.

Nárok na vzdelávací poukaz majú aj deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deti utečencov a žiadateľov o priznanie postavenia utečenca podľa § 34a ods. 2 zákona č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon), pokiaľ sú žiakmi základnej alebo strednej školy v Slovenskej republike.

Žiak poukáže v termíne stanovenom poskytovateľom záujmového vzdelávania – na našej škole najneskôr do 23. septembra 2022 - vzdelávací poukaz poskytovateľovi záujmového vzdelávania, ktorého si vybral. Prevzatím poukazu sa poskytovateľ zaväzuje, že bude žiakovi poskytovať požadovanú formu záujmového vzdelávania v rozsahu a kvalite, na ktorom sa pri zápise žiaka do záujmového útvaru dohodli.

Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení v priebehu príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne. Po dohode s prijímateľom poukazu ho môže žiak použiť na zabezpečenie aj viacerých mimoškolských aktivít organizovaných v rámci toho istého prijímateľa poukazu.

Prehľad záujmových útvarov Centra voľného času (CVČ) pri ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné   
   
 Programovanie I. p. Bačík 
 Programovanie II. p. Bačík
 Matik 9.B (pre žiakov 9. ročníka) p. Venglár
 Tenis 1 p. Venglár
 Volejbal p. Selecký
   

 

Prehľad záujmových útvarov (krúžkov), ktoré nie sú zaradené do CVČ   
   
Vybíjaná p. Labancová
Hravá ruština  p. Labancová 
SLOVTEST 8 (pre žiakov 8. ročníka) p. Janíková
English Club p. Antalová
Tenis 2 p. Venglár
Športové hry p. Selecký
Slováčik I (pre žiakov 9. ročníka) p. Makarová
Slováčik II (pre žiakov 9. ročníka) p. Makarová
Matikus p. Kačurová
Anglický jazyk p. Hudáčeková
Tvorivko p. Cerulová
Pestráčik p. Čepová
Angličtina hrou p. Kucerová
English pupils p. Vojtková
Angličanina p. Vojtková
Bystráčik p. Bacáková
Druhácke všeličo p. Luksajová
Hravá angličtina p. Bačovčinová
Múdre hlavičky p. Meňoščíková
SlovTest9B (pre žiakov 9. ročníka) p. Krišková
Turistický p. Oľha
STEM p. Sudzinová
3D Modelovanie a 3D Tlač p. Sudzinová
Historicko-turistický p. Balogová
Prečítané 275 krát
Viac z tejto kategórie: Deň tradičných remesiel »