piatok, 13 máj 2016 09:08

Take your iPad and learn

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
“Take your iPad and learn” bol ročníkový projekt žiakov 7. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov. Táto téma bola natoľko rôznorodá, že spojila predmety Dejepis, Regionálna výchova, Informatika a Anglický jazyk do jedného celku.

Problémové úlohy žiakov boli zamerané na mesto, resp. miesto, v ktorom žijú z jeho historického pohľadu, ale aj z pohľadu súčasnosti a budúcnosti.

Nakoľko žiaci pracovali nielen samostatne, ale častokrát si aj vzájomne pomáhali, prínosom bolo okrem nadobudnutia a rozšírenia digitálnych a jazykových zručností a upevnenie poznatkov z jednotlivých predmetov aj to, že riešenie tohto projektu poskytlo žiakom širokú paletu možností a podporovali sociálne kompetencie žiakov ako je spolupráca, iniciatíva, tvorivosť, vzájomná pomoc a zodpovednosť za svoje názory a postoje.

V prvej projektovej aktivite sa žiaci pokúsili v stručnosti ale jasne a prehľadne predstaviť svoje mesto ich vlastnými očami. Cieľom bolo predstaviť miesto, kde žijem, a ktoré je mi blízke svojimi vlastnými očami. O tom, že žiaci siedmeho ročníka nadobudli digitálne zručnosti v používaní iPadov ako hlavnej materiálnej pomôcky už v predchádzajúcich rokoch ako aj o ich lepšej obratnosti v používaní anglického jazyka svedčia ich výstupy.

V druhej projektovej aktivite začali žiaci stručne mapovať historický pohľad na svoje mesto. Ich úlohou je vybrať si určitú lokalitu a prostredíctvom Adobe Slate sa preniesť do jej historického obdobia. Táto problémová úloha ako aj tretia, ktorej cieľom je predstaviť svoje mesto v budúcnosti, aké si myslia, že bude alebo aké by nemalo byť je obsahom vyučovania terajších hodín Tvorby projektov. Ako sa s touto problémovou aktivitou popasujú uvidíme v najbližších týždňoch.

Prečítané 466 krát