Naše stránky používajú súbory cookies.

Mesto Humenné

D o p l n o k č. 3
ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Humenné č. 96/2008
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné

 

Mesto Humenné v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva tento Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Humenné.

Článok 1
Predmet doplnku

Predmetom Doplnku č.3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 96/2008 je určenie výšky príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, zariadení školského
stravovania, základnej umeleckej škole, školského strediska záujmovej činnosti, centra voľného času,
školského klubu detí, školského internátu, ktorých zriaďovateľom je Mesto Humenné.

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Humenné č. 96/2008 o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Humenné sa
mení a dopĺňa takto:

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

V článku 2 ods. 1 znie:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca mesačne
na jedno dieťa čiastku 7 € .
Ruší sa v odseku 2 písmeno e).

Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

V článku 3 ods. 1 znie:

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne:
a) sumou od 4 € na skupinovú výučbu,
b) sumou od 6 € na individuálnu výučbu,
c)
dospelá osoba uhrádza sumu od 18 € na skupinovú výučbu,
d)
dospelá osoba uhrádza sumu od 18 € na individuálnu výučbu.

Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

V článku 4 ods. 1 znie:

1

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
zákonný zástupca v základnej škole:
a) sumou od 3 € mesačne.

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti

V článku 5 ods. 1 znie:

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti
prispieva zákonný zástupca:
a) sumou od 2 € mesačne.

Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

V článku 6 ods. 1 znie:

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou od 2 €,
b) klub mládeže od 1 € mesačne
c) dospelá osoba od 5 € mesačne

Článok 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

V článku 7 ods. 1 znie:

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte na žiaka
prispieva zákonný zástupca
a) sumou od 7 € mesačne.

Článok 8

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

MsZ v Humennom schvaľuje výšku finančných nákladov na nákup potravín a výšku vecnej
réžie podľa vekových kategórií stravníkov takto:
a) materská škola (2 – 6 rokov) :
1,12 € + 0,05 € =1,17 € /denný limit /
desiata – 0, 26 €+ 0,01€ = 0,27 €
obed - 0,64 €+ 0,03 € = 0, 67 €
olovrant – 0,22 € + 0,01€ = 0,23 €

b) prvý stupeň základnej školy (6 – 11 rokov) : 0,95 € + 0,05€ = 1,00 € ( obed )

c) druhý stupeň základnej školy ( 11- 15 rokov): 1,01 €+ 0,05 € = 1,06 € ( obed )

d) stredná škola ( 15- 19 rokov, dospelý stravník):1,12 € + 0,05 € = 1,17 €( obed )

e) školský internát ( stravníci od 6 – 11 rokov):

2,41 € + 0,05 € = 2,46 € z toho:

raňajky – 0,34 €+ 0,01 € = 0,35 €
desiata – 0,27 €+ 0,01 € = 0,28 €
obed
– 0,95 € + 0,01€ = 0,96 €

2

olovrant – 0,21 €+ 0.01 € = 0,22 €
večera – 0,64 €+ 0,01 € = 0,65 €

f) školský internát ( stravníci od 11 – 15 rokov): 2,54+ 0,05 € = 2,59 € z toho:

raňajky – 0,39 € + 0,01 € = 0,40 €
desiata – 0,27 € + 0,01 € = 0,28 €
obed – 1,01 € + 0,01 € = 1,02 €
olovrant – 0,21 € + 0,01 € = 0,22 €
večera – 0,66 € + 0,01 € = 0,67 €

g) zamestnanec školy a školského zariadenia:

cena obedu:

príspevok zamestnávateľa 55 %: 1,37 € (obed)

2,49 € + 0,05 € = 2,54 € (obed)

zamestnanec dopláca

h) cudzí stravník

1,17 € (obed)

finančný limit 1,12 € + celá vecná réžia

Článok 9
Záverečné ustanovenie

1. Návrh tohto Doplnku č.3 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 08.05.2012 a zvesený
dňa 18. 05. 2012.

2. Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 96/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Humennom dňa 18.06.2012 uznesením č. 190/2012.

3. Tento Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 96/2008 bol vyvesený na úradnej tabuli
mesta dňa 25.06.2012 a zvesený dňa 10.07.2012

4. Doplnok č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 96/2008 nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012

5. Dňom účinnosti Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č.96/2008 sa mení v Čl. 2 – 8
ods.1 a ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 96/2008 na čiastočnú úhradu nákladov činnosti
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné.

V Humennom, jún 2012

PhDr. Jana V a ľ o v á
primátorka mesta