Naše stránky používajú súbory cookies.

Interná smernica o používaní mobilných telefónov a tabletov v škole

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2013/2014
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2012/2013
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2011/2012
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2010/2011
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2009/2010
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2008/2009
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2007/2008

 

Rozbor hospodárenia za rok 2017

Rozbor hospodárenia za rok 2016
Rozbor hospodárenia za rok 2015

Rozbor hospodárenia za rok 2014
Rozbor hospodárenia za rok 2013
Rozbor hospodárenia za rok 2012

Zriaďovacia listina s dodatkami
Štatút školy
Organizačný poriadok školy
Organizačná štruktúra školy
Kolektívna zmluva
Organizačný pokyn krajského školského úradu k plneniu povinnej školskej dochádzky a k zvýšeniu bezpečnosti na školách
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II. a III. štvrťrok 2013
Zmluva o zverení do správy č. 1878 2012
Školský poriadok ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné
Doplnok č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Humenné č. 96/2008