Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2013/2014
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2012/2013
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2011/2012
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2010/2011
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2009/2010
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2008/2009
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2007/2008

Rozbor hospodárenia za rok 2016
Rozbor hospodárenia za rok 2015

Rozbor hospodárenia za rok 2014
Rozbor hospodárenia za rok 2013
Rozbor hospodárenia za rok 2012

Zriaďovacia listina s dodatkami
Štatút školy
Organizačná štruktúra školy
Kolektívna zmluva
Organizačný pokyn krajského školského úradu k plneniu povinnej školskej dochádzky a k zvýšeniu bezpečnosti na školách.
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II. a III. štvrťrok 2013
Zmluva o zverení do správy č. 1878 2012
Vnútorný poriadok školy pre žiakov ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné
Doplnok č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Humenné č. 96/2008